KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.gov.pl

REJESTRY NOTARIALNE

Rejestr Spadkowy

W 2009 roku Krajowa Rada Notarialna utworzyła system informatyczny do prowadzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, który w dniu 8 września 2016 r. został przekształcony w Rejestr Spadkowy. Podstawą prawną do jego powstania Rejestru jest ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W Rejestrze Spadkowym gromadzone są informacje o dokumentach potwierdzających prawa do spadku:

  • zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia - APD - (od 1 marca 2009 r.)
  • sądowych postanowieniach o nabycia spadku (od 8 września 2016 r.)
  • europejskich poświadczeniach spadkowych sporządzanych przez sądy i notariuszy - EPS - (od 8 września 2016 r.)

Notarialny Rejestr Testamentów

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) działa od 5 października 2011 roku. Utworzony został na podstawie uchwały Krajowej Rady Notarialnej oraz w oparciu o postanowienia Konwencji z Bazylei z 1972 roku o stworzeniu systemu rejestracji testamentów. NORT to rejestr o charakterze poszukiwawczym - gromadzi informacje o zarejestrowanych testamentach, ale nie zawiera ich treści.

Celem NORT jest zmniejszenie ryzyka, że po śmierci spadkodawcy testament pozostanie nieujawniony lub będzie odnaleziony z opóźnieniem. Zarejestrowanie testamentu w NORT jest dla spadkodawcy dobrowolne i bezpłatne. Rejestracji dokonuje notariusz na wyraźny wniosek testatora zawarty w samym testamencie lub odrębnym protokole. Informacja o zarejestrowaniu testamentu ujawniona może być dopiero po śmierci spadkodawcy, a informację tę może uzyskać każdy, bez konieczności podania przyczyny poszukiwania testamentu osoby zmarłej. Dopiero dostęp do treści testamentu i możliwość stwierdzenia dziedziczenia na jego podstawie wymaga wykazania interesu prawnego na ogólnych zasadach określonych w przepisach prawa spadkowego.

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

9 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o notariacie wprowadzająca regulacje dotyczące elektronicznych wypisów i wyciągów z aktów notarialnych. Z tym dniem rozpoczęło też funkcjonowanie utworzone przez Krajową Radę Notarialną Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).

Zmiany w ustawie Prawo o notariacie, wynikają z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r., której głównym celem było wprowadzenie ułatwień w postępowaniu rejestrowym. W Repozytorium umieszczane są akty notarialne sporządzone na terytorium RP, które strona (przede wszystkim spółki z o.o. i spółki akcyjne) musi dołączyć do wniosku o wpis do KRS lub złożyć do akt rejestrowych.

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzone jest w systemie teleinformatycznym. Krajowa Rada Notarialna zobowiązana została do zapewnienia notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych dostępu do CREWAN oraz zapewnienia ochrony danych zgromadzonych przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.