Krajowa Rada Notarialna przyjmuje korespondencję w formie pisemnej: listów, faksów, wiadomości e-mail. Niezbędnym wymogiem udzielenia odpowiedzi na kierowaną do Rady korespondencję jest wskazanie w jej treści co najmniej:

  • osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi korespondencja, oraz
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby.

Informacje publiczne nie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowej Rady Notarialnej udostępniane są w sposób określony w art.10 ustawy o dostępie do informacji publicznej.